نسخه| ویکی پدیا فارسی

نسخه

دکتر این بار برایم نم باران بنویس

              دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس 

دکتر ابن بار برایم مرگ را بنویس

              قطع رابطه با مردم عالم را بنویس

بنویس که تنها باشم 

               عاری از عشق و تمنا باشم 

بنویس چند صباحی را کاش در اغما باشی